DİJİTAL ÇAĞDA DİPLOMASİ

Günümüzün karmaşık dünyasında diplomasiye her zamankinden daha fazla gereksinim duyuluyor. Diplomasi, uluslararası ilişkilerde müzakere sonucunda, diyalog için ortak bir zemin bulunması sanatıdır. İletişim, dinleme, anlama, inandırma ve güven oluşturma gibi kavramlar diplomasinin olmazsa olmazlarıdır. Bu bakımdan, klasik diplomasi yüzyıllardır olduğu gibi günümüzde de uluslararası ilişkilerde yine en etkili araç olmaya devam edecektir. Çünkü klasik diplomasinin dayandığı insanî etkileşimin yerinin doldurulması mümkün değildir.

Bununla birlikte, teknolojik gelişmelerle beraber milyonlarca kişiyle aynı anda, en az maliyetle, iletişim kurmak için yeni fırsatlar ortaya çıktığı da bir gerçektir. Bunun sonucu olarak, artık daha hızlı ve daha fazla etkileşim içinde olan bir dünyada yaşıyoruz. Dijital çağda diplomasinin, sadece diplomatlara özgü, kapalı kapılar ardında cereyan eden bir alan olmaktan çıktığı bir vakıadır. Sosyal medyanın sağladığı güçle hareket eden bazı kişilerin veya STK’ların örgütlenerek uluslararası gelişmeleri dahi etkileyebildikleri görülüyor. Diğer taraftan, liderler kararlarını, görüşlerini ve politikalarını halka doğrudan açıklamak için dijital platformlardan yararlanıyorlar. Sosyal ağlar hiyerarşik yapılara meydan okuyabiliyor; hatta rejimleri zorlayabiliyor.

Dijitalleşme sayesinde mesafelerin, farklı zaman dilimlerinin yarattığı sorunların aşılarak milyonlarca insana ulaşılabilmesi şüphesiz diplomasi için de yeni imkanlar sağlamaktadır. Ancak, bu gelişmenin diplomaside yeni bir düşünce tarzı ile kültüre gereksinim yarattığı görülmektedir. Oluşan bu yeni kültür, şeffaflık, hız, gayri resmiyet gibi normlara dayanmaktadır. Ancak, arzu edilen sonucun alınabilmesi için bu yeni normların, klasik diplomasinin temel taşlarını oluşturan gizlilik, hiyerarşik yapı, resmîlik, ihtiyatlılık gibi özellikleriyle uyumlaştırılması gerekmektedir. Bu nedenle, dijital platformların diplomaside de kullanılması Dışişleri Bakanlıklarını yeni stratejiler ve metotlar geliştirmeye zorlamaktadır.

“Antalya Diplomasi Forum”unun ilki, Akdeniz kıyısında binlerce yıllık tarihe sahip güzel Antalya şehrimizde, “Dijital Çağda Diplomasi” temasıyla yapılacaktır. Bu girişimle, liderlerin, öndegelen akademisyenlerin, düşünürlerin, kanaat önderlerinin, diplomatların, işadamlarının her yıl biraraya gelmeleri sağlanarak, küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alış verişi yapılması, sorunlara çözüm önerileri üzerinde durulacak bir diyalog platformunun oluşturulması amaçlanmaktadır.

Birinci Antalya Diplomasi Forum’unda gerçekleştirilecek ana oturumlarda konuşmacıların cevap arayacakları bazı sorular şunlardır:

Teknolojik ilerlemeler diplomasi ve uluslararası ilişkileri nasıl etkilemektedir? Dijitalleşmenin klasik diplomasi uygulamaları üzerindeki etkisi nelerdir? Dijital gelişmeler, küresel olarak daha iyi fırsatlar yaratılmasına yol açabilir mi? Dışişleri Bakanlıkları kamu diplomasisi ve insani diplomasi gibi alanlarda yeni iletişim yollarını nasıl uyguluyorlar?

Forum’da ana oturumun yanısıra, düzenlenecek yan oturumlarda küresel ve bölgesel öneme sahip temalar ele alınacaktır.